Política de Privacidade

Agrupación Provincial Socialista de Lugo (en diante PSOE Lugo) é o responsable do tratamento dos datos persoais e respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e o segredo e seguridade dos datos persoais, de conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais ( RGPD).

PSOE Lugo
adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia dos datos persoais que custodia. O acceso, desde a presente web orgullososdeserdelugo.gal  (en diante, o “Portal”), a determinadas áreas, contidos e/ou recursos de PSOE Lugo unicamente será factible mediante a previa posta a disposición, por parte usuarios interesados de PSOE Lugo (en diante, denominarase individualmente como “Usuario” e, conxunta e indistintamente, como “Usuarios”), de datos de carácter persoal ou o rexistro previo do Usuario no Portal. Nestes casos, o Usuario deberá facilitar certos datos de carácter persoal que serán obxecto de tratamento automatizado ou non por parte de PSOE Lugo como Responsable de Tratamento debidamente identificado na presente política de privacidade de datos e de acordo coas finalidades e condicións estipuladas na presente Política de Privacidade.

PSOE Lugo almacena os datos do dispositivo de conexión que o Usuario utiliza para acceder aos servizos ofrecidos no Portal. Neste sentido, cando acceda ao Portal, o sistema onde o mesmo está aloxado recoñece automaticamente a dirección IP do seu dispositivo, información sobre o seu dispositivo, como a súa conexión a Internet, o seu tipo de navegador, a versión e o sistema operativo e o tipo de dispositivo, o día e a hora á que entrou, á que se desconectou, e por que partes do noso Portal moveuse ( clickstream). É necesario que o noso sistema coñeza estes datos do seu dispositivo porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle o que lle pida a través do seu navegador e poida velo na súa pantalla. Nin o noso sistema nin nós mesmos podemos coñecer os seus datos persoais, por exemplo nome, dirección, teléfono, etc., se non foi vostede mesmo quen nolos proporcionou. O sistema onde se atopa aloxado o noso Portal utiliza cookies para facilitar a navegación dos Usuarios e con fins estatísticos.

PSOE Lugo
manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos e respectar os valores e principios de transparencia e lealdade. O Usuario acepta expresamente a inclusión dos datos facilitados a través das diferentes vías habilitadas para tal fin e nas formas que se indican na presente Política de Privacidade, nun ou varios tratamentos, automatizados ou non, de datos de carácter persoal dos que PSOE Lugo é responsable de tratamento. Durante o proceso de recollida dos datos, o Usuario será informado de que datos ten que facilitar de forma obrigatoria para acceder ás áreas, servizos e produtos, contidos e/ou recursos que requiran o seu rexistro previo.

PSOE Lugo
resérvase o dereito para modificar, adaptar ou actualizar a presente Política de Privacidade, en todo momento e cunha antelación razoable, ao obxecto de adaptala aos cambios lexislativos, xudiciais ou xurisprudenciais que poidan afectala, así como ás prácticas da industria. Sen prexuízo do antedicho, cando ditas modificacións, alteracións e/ou actualizacións comporten ou supoñan un cambio substancial no tratamento dos seus datos de carácter persoal informaráselles debidamente e, no seu caso, solicitaráselles o consentimento para o novo tratamento. O Usuario declara baixo a súa responsabilidade e garante que os datos que facilita a PSOE Lugo son certos, excelsos, correctos e que pertencen á súa persoa. Neste sentido, será de obrigación dos Usuarios o manter actualizados as informacións e datos de tal forma que correspondan coa realidade en cada momento. Calquera manifestación falsa ou inexacta que se produza como consecuencia das informacións e datos manifestados así como os prexuízos que tal información puidese causar, será responsabilidade directa dos usuarios. Responsable do tratamento dos seus datos:

Agrupación Provincial Socialista de Lugo
Calle Salmón 4 Entresuelo
27003 Lugo
Lugo (España)
Email: executivalugo@gmail.com
Teléfono: +34 982 245 723

Finalidade dos datos solicitados por PSOE Lugo
Formulario de contacto.
Os datos persoais solicitados, e os que poidan solicitarse no futuro como consecuencia do presente documento, serán obxecto de inclusión nun ou varios tratamentos de datos de carácter persoal, automatizados ou non, dos que é responsable PSOE Lugo coa finalidade de xestionar e prestar os servizos e produtos asociados á súa solicitudes como usuario web, como son, a título enunciativo e non limitativo, solicitar información ou mesmo solicitar a baixa e cancelación dos datos como a imaxe pública de participación na campaña “Orgullosos de Ser de Lugo”, na súa condición de usuario.

Atención aos Usuarios
Xestionar calquera solicitude de información, comentario, suxestión, dúbida, queixa ou reclamación relacionada coa campaña Orgullos@s de Ser de Lugo do PSOE Lugo trasladada ao Servizo de Atención aos Usuarios por calquera medio de comunicación.

Tempo de conservación dos seus datos.
Os datos persoais proporcionados polos Usuarios conservaranse mentres o permita a lexislación vixente en cada momento ou non se solicite a súa supresión polo interesado. No caso de inactividade pola súa banda, JPSOE Lugo conservará os datos de carácter persoal facilitados polo Usuario sen prexuízo da posibilidade de exercer os seus dereitos nos termos que se indican máis adiante. En todo caso, o prazo de conservación dos datos virá determinado polas obrigacións impostas pola normativa vixente que estableza de maneira imperativa un prazo de conservación específico.

Lexitimación para o tratamento dos datos/imaxe persoais
A base legal ou lexitimación para o tratamento dos datos / imaxe persoais facilitados a través do Portal, das accións na rúa onde se ubique a nosa carpa “Orgullos@s de Ser de Lugo” e/ou a través das diferentes canles de Atención ao Usuario;  é o consentimento expreso que se solicita ao Usuario verbalmente para participar na campaña, así como da finalidade de tratamento da súa imaxe, o cumprimento das súas expectativas, así como a execución de medidas precontractuales ou dun contrato solicitado polo Usuario e o interese lexítimo.

Dereitos en relación co tratamento de datos persoais.
O Usuario poderá exercer, respecto dos datos solicitados na forma prevista na presente Política de Privacidade, os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos e, en particular, os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidad dos datos persoais.
Os Usuarios interesados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, a solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os Usuarios poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso, PSOE Lugo unicamente conservaraos para o cumprimento de obrigacións legais e administrativas, defensa de propios intereses e dereitos, así como para o exercicio ou a defensa de reclamacións, sancións e responsabilidades. O Usuario, así mesmo, terá a posibilidade de revogar en calquera momento o consentimento para calquera dos tratamentos para os que outorgou o seu consentimento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Os dereitos referidos no parágrafo anterior poderán ser exercidos polo Usuario, indicando debidamente o motivo da súa pretensión, mediante solicitude escrita e asinada dirixida a:
Agrupación Provincial Socialista de Lugo
Calle Salmón 4 Entresuelo
27003 Lugo
Lugo (España)
ou ben mediante o envío dun correo electrónico á dirección executivalugo@gmail.com.

En todo caso, o Usuario, para exercer os citados dereitos e ao obxecto de ofrecer garantías de identificación do correspondente solicitante, deberá acompañar á súa solicitude copia do seu Documento Nacional de Identidade ou, no seu caso, do seu Número de Identificación de Estranxeiros, en vigor.
PSOE Lugo comprométese a respectar a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos Usuarios e a utilizalos de acordo coa finalidade do tratamento, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa de protección de datos. Isto con todo, infórmase o Usuario de que as referidas medidas de seguridade non son inquebrantables e/ou invulnerables, adoptándose en caso de vulneracións susceptibles de tipificación penal ou doutra índole as medidas de denuncia amparadas legalmente en salvagarda dos dereitos ilegítimamente infrinxidos.